×

Cookies accepteren

Accuoutlet.nl gebruikt cookies om je goed en persoonlijk van dienst te zijn. Voor een optimale gebruikservaring klik je 'Alle cookies toestaan'. Wij kunnen je dan (in beperkte mate) relevante informatie aanbieden op basis van jouw gedrag op de website. Wil je dit niet, kies dan voor 'Functionele cookies'. Door deze melding te sluiten middels het kruis rechtsboven gaat u akkoord met alle cookies.
Functionele cookies
Alle cookies toestaan

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Off Grid Systems B.V., handelend onder de handelsnaam “Accu Outlet” en op alle met Off Grid Systems B.V. aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Off Grid Systems B.V. is ingestemd.

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Off Grid Systems B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Off Grid Systems B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

1.6 Off Grid Systems B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Off Grid Systems B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; - een offerte door de Koper is getekend en door Off Grid Systems B.V. ontvangen ingeval door Off Grid Systems B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht; - de potentiële Koper zijn gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Off Grid Systems B.V. via elektronische weg heeft verzonden en deze data door Off Grid Systems B.V. is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Off Grid Systems B.V. herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Off Grid Systems B.V. de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Off Grid Systems B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Off Grid Systems B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Off Grid Systems B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die eventueel ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om een overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Off Grid Systems B.V., zijn voor risico van de Koper.

2.9 Bij annulering van een overeenkomst door Koper zijn door Koper de volgende bedragen aan Off Grid Systems B.V. verschuldigd: 15% van de hoofdsom na 3 dagen bedenktijd vanaf datum overeenkomst, na communicatie van de installatiedatum 50% van de hoofdsom en na 14 dagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden 80% van de hoofdsom. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na annulering te zijn betaald.


Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Off Grid Systems B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Off Grid Systems B.V. worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.5 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Off Grid Systems B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: - vooruitbetaling door middel van een giro- of bankoverschrijving, de bestelde goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling; - aanbetaling bij bestellingen waarvoor een levertijd geldt van meer dan 2 weken of bij bestellingen ter waarde van meer dan € 1000,-. In de praktijk geldt dit vooral bij de grotere producten/systemen zoals bij opslagsystemen of zonnepaneelsystemen. Het resterende bedrag dient dan of voor bezorging (liefst elektronisch via internetbankieren) of contant tijdens het afhalen te worden voldaan. Hierover is voorafgaand overleg mogelijk; - op rekening (betaling binnen 3 dagen na ontvangst factuur / goederen), alleen in samenspraak met Off Grid Systems B.V. en niet via de internetsite; Off Grid Systems B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Off Grid Systems B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke incassokosten van welke aard dan ook, die Off Grid Systems B.V. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en nooit meer dan de maximaal toegestane incassokosten. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Off Grid Systems B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.6 Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Off Grid Systems B.V. zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent Off Grid Systems B.V. toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Off Grid Systems B.V. daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is Off Grid Systems B.V. niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Off Grid Systems B.V. ernaar om bestellingen binnen vijf werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 90 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 75 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Voor sommige producten, met name de opslag- en zonnepaneelsystemen, gelden echter sterk wisselende levertijden en marktprijzen afhankelijk van de actuele wereldwijde vraag en aanbod. Off Grid Systems B.V. zal veranderde levertijden zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Off Grid Systems B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Off Grid Systems B.V. streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen per e-mail of telefonisch aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen van bestellingen die worden verstuurd vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen die door de Koper worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper op het moment van overdracht maar in ieder geval nog voor het inladen.

5.5 Leveringen kunnen om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

5.6 Bij leveringen op de waddeneilanden en in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Ruilen

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele manco’s of beschadigingen direct te melden. Transportbeschadigingen dienen tevens direct aan de betreffende vervoerder te worden gemeld. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Retourneren / Herroepingsrecht

7.1 De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop koper, of een door koper aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Na het herroepen heeft de koper nog een periode van 14 dagen om de producten te retourneren.

7.2 Ingeval van diensten (waaronder installatie van de zonnepanelen) verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

7.3 Nadat koper gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht ontvangt zij alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. 
7.4 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
- Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, waarbij de consument erover is geïnformeerd dat hij bij volledige uitvoering niet langer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, zoals (voorbereidende werkzaamheden betreffende) de installatie van zonnepanelensystemen.
- Producten die naar uw specifieke situatie gemaakt zijn, zoals zonnepanelensystemen.
- Zakelijke klanten. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Off Grid Systems B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Installatie en montage

9.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Off Grid Systems B.V. wordt uitgevoerd. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat in gegeven omstandigheden een goed rendement behaald kan worden. Eventuele graaf- en  breekwerkzaamheden en het boren door verdiepingsvloeren vallen niet onder de standaard installatiewerkzaamheden. Deze kunnen eventueel in overleg als meerwerk worden uitgevoerd.

9.2 De Koper is jegens Off Grid Systems B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

9.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in het geval van het verrichten van diensten door Off Grid Systems B.V. in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a) het personeel van Off Grid Systems B.V. c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Off Grid Systems B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld. b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. f) voor zover van toepassing zorgt de Koper ervoor dat Off Grid Systems B.V. tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

9.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Off Grid Systems B.V. of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Off Grid Systems B.V. geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Off Grid Systems B.V.  hiervan tijdig in kennis te stellen.

9.5 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. Off Grid Systems B.V. doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.

9.6 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.

9.7 Bij Oplevering controleert de Koper de producten en de Installatie. De Koper accepteert de (op)levering van de producten en installatie door ondertekenen van het opleverformulier.

9.8 Als voor monitoring van de producten een verbinding met internet nodig is, doet Off Grid Systems B.V. haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert Off Grid Systems B.V. gedurende maximaal een half uur controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de overeenkomst. In overleg kan de Koper daarvoor met Off Grid Systems B.V. een aparte afspraak maken.

9.9 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

9.10 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

9.11 Off Grid Systems B.V. spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Off Grid Systems B.V. is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

9.12 Off Grid Systems B.V. zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

9.13 Indien er sprake is van meerwerk is Off Grid Systems B.V. gerechtigd om dit bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Off Grid Systems B.V. aan koper worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Off Grid Systems B.V..

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Voor door Off Grid Systems B.V. geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze regeling voor de consumentkoper nadelig is in vergelijking met de rechten die de consumentkoper jegens Off Grid Systems B.V. kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand dan gelden minimaal de rechten conform de wet en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat de consumentkoper bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de aankoop gedurende een periode van ten minste 2 jaar.

10.2 Off Grid Systems B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Off Grid Systems B.V.. Off Grid Systems B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

10.3 De aansprakelijkheid van Off Grid Systems B.V. voor schade zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Off Grid Systems B.V. of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10.5 De Koper is gehouden Off Grid Systems B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Off Grid Systems B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

10.6 Het is mogelijk dat Off Grid Systems B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Off Grid Systems B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Off Grid Systems B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Off Grid Systems B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/ of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Off Grid Systems B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Off Grid Systems B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

13.2 Off Grid Systems B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Artikel 14. Klachtenregeling 

14.1 Off Grid Systems B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Off Grid Systems B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Een klacht schort de verplichtingen van Off Grid Systems B.V. en koper niet op.

14.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Off Grid Systems B.V., zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Off Grid Systems B.V. of overeenkomsten gesloten met Off Grid Systems B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 16. Diversen

16.1 Off Grid Systems B.V. is gevestigd te (7415EM) Deventer, Robert Kochlaan 36. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Off Grid Systems B.V. op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsites.

16.2 Off Grid Systems B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails uiterlijk binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Aanmelden nieuwsbrief Meld je aan voor onze nieuwsbrief. We houden je op de hoogte voor de laatste ontwikkelingen op thuis accu gebied.